ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อ่านคำชี้แจง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเรา

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ เพื่อความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการบริการของเราซึ่งอยู่ภายใต้การยอมรับของคุณดังนี้:

เมื่อใดก็ตามที่คุณได้สมัครเพื่อใช้บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเรียกดูเว็บไซต์ เท่ากับว่าคุณรับรู้และยอมรับแล้วว่าคุณได้อ่านและทำควาเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ และพร้อมที่จะผูกพัน

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ คำว่า “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ใช้งานปลายทาง และคำว่า “เรา” “ของเรา” “บริษัท” หมายถึงเว็บไซต์ https://www.xxxthhd.com โดยข้อกำหนดต่างๆ นี้จะใช้กับผู้ใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ https://www.xxxthhd.com รวมไปถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชั่นของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการโดย “บริษัท” 

เรา” มีสิทธิ์ที่จะเพิ่ม/ลบข้อความใดๆ และมีสิทธิ์ที่จะปรับปรุงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ “ผู้ใช้งาน” มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยความสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด

  1. อายุผู้ใช้งาน:

ผู้ใช้งานของเว็บไซต์จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป จึงจะสามารถชมเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้

  1. การเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา:

เว็บไซต์ https://www.xxxthhd.com มีความจำเป็นที่จะต้องขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติการเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ก็ได้ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเนื้อหาเหล่านั้นได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในภายหลังจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือไม่ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว 

  1. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) “บริษัท” ให้สิทธิ์ในแบบไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ โดยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

(ii) การออกแบบ รวมไปถึงเค้าโครง และรูปลักษณ์ของทางเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา จึงไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกเว็บไซต์ในที่นี้ 

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า:

เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดภายในเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิก ซึ่งมีเนื้อหาสื่อถึงเครื่องหมายการค้าและโลโก้ ถือเป็นทรัพย์สินของ https://www.xxxthhd.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของทาง https://www.xxxthhd.com และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับ

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ไม่ใช่ของทางบริษัท:

เมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ https://www.xxxthhd.com คุณจะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทเนื่องจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่างๆ โดยเป็นการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ และได้ทำการอัปโหลดลงในเว็บไซต์ https://www.xxxthhd.com เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ดังนั้นเราจึงจะไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด เป็นที่น่ารังเกียจ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว